28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 0
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 1
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 2
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 3
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 4
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 5
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 6
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 7
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 8
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 9
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 10
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 11
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 12
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 13
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 14
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 15
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 16
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 17
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 18
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 19
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 20
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 21
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 22
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 23
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 24
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 25
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 26
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 27
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 28
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 29
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 30
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 31
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 32
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 33
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 34
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 35
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 36
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 37
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 38
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 39
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 40
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 41
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 42
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 43
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 44
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 45
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 46
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 47
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 48
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 49
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 50
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 51
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 52
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 53
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 54
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 55
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 56
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 57
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 58
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 59
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 60
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 61
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 62
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 63
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 64
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 65
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 66
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 67
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 68
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 69
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 70
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 71
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 72
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 73
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 74
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 75
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 76
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 77
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 78
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 79
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 80
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 81
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 82
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 83
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 84
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 85
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 86
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 87
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 88
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 89
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 90
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 91
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 92
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 93
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 94
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 95
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 96
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 97
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 98
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 99
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 100
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 101
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 102
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 103
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 104
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 105
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 106
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 107
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 108
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 109
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 110
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 111
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 112
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 113
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 114
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 115
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 116
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 117
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 118
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 119
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 120
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 121
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 122
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 123
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 124
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 125
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 126
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 127
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 128
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 129
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 130
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 131
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 132
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 133
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 134
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 135
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 136
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 137
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 138
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 139
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 140
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 141
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 142
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 143
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 144
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 145
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 146
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 147
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 148
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 149
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 150
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 151
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 152
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 153
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 154
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 155
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 156
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 157
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 158
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 159
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 160
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 161
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 162
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 163
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 164
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 165
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 166
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 167
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 168
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 169
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 170
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 171
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 172
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 173
28555 Feather Mountain, Paulden, AZ, United States - Image 174

$ 1,500,000

28555 Feather Mountain
Paulden, AZ, United States


Summary

Beds

23

Baths

23 | 2-¾

Sq Ft.

13,834

Own a slice of Heaven!! Sold Fully Furnished! 7 Buildings furnished on 160 acres surrounded by national forest on 3 sides with AMAZING VIEWS all around and TOTAL Privacy. Previously was an isolated elite resort that served as a getaway for celebrities. 13,834 sq. ft of livable space with 23 bedrooms, 21 private baths & 4 public baths, 9 kitchens & 1 commercial kitchen with spacious dining hall, 10 fireplaces, 2 private laundry areas and 1 commercial laundry area + an additional 1 car garage, Main Well is All brand new i.e. pump, housing and wiring and is 35 Gallons per minute And not in the AMA and has statement of Claiment. Back up well was 12 gallons per minutes. Lots of storage with 2 storage areas + space for storage under 2 units with more storage. Priced to Sell NOW! Own/Agents

Facts

MLS# 1020654

Property Type

 • Luxury Listings
 • Residential
 • Single Family Detached
 • Other Style
 • House
 • Detached house
 • Villa

Property Details

 • Status
  Sale
 • Postal Code
  86334

 • Lot Area
  160.0 Acres
 • Year Built
  1985

 • Building Feature
  Air Conditioning, Garage
 • NearBy Attraction
  Metropolitan

 • Special Program
  Global Luxury
 • View
  Mountains


Ajax loader
28555 Feather Mountain
Paulden, Arizona, United States

Property brochure

Multiple pages


Contains
 • Detailed description of the property.
 • Agent contact info
 • High definition images of the property

28555 Feather Mountain
Paulden, Arizona, United States
Static flyer

Marketing flyer

1-2 Pages


Contains
 • Detailed description of the property.
 • Agent contact info
 • High definition images of the property
Zyig7mxith4zpaz9mg8u

Peter Fife

Sales Associate
Coldwell Banker Residential Brokerage
914 E Gurley St Ste 100
Prescott, AZ 86301

Contact Me

28555 Feather Mountain
28555 Feather Mountain Paulden Arizona 86334
Phone: 28555 Feather Mountain Map

Ajax loader